Gratis gåvopaketering för alla köp - Fri frakt på beställningar över 50 euro

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller SoMooi Lifestyle och förverkligandet av elektroniska tjänster.

I den här integritetspolicyn går vi igenom varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är vid behandlingen av dina personuppgifter då du besöker våra webbsidor, vid kontakttagande och användning av våra tjänster och produkter.

Vi respekterar ditt integritetsskydd och förbinder oss att skydda personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 25.03.2021.

 

1.Personuppgiftsansvarig

SoMooi Lifestyle/ Africa Experts Oy (nedan ”vi”, ”oss” eller ’’Soomooi Lifestyle”)

FO-nummer: 2519382-2

Svarvarsstigen 16

65410 Vasa

Telefon: 0400912215

e-post: info@somooilifestyle.fi

Som den personuppgiftansvarigers kontaktperson fungerar Jannika von Wielligh  (info@somooilifestyle.fi)

 

2.Registrets namn

SoMooi Lifestyles kund- och marknadsföringsregister (nedan ”Register”)

 

3.Syftet med behandling av personuppgifter och behandlingens omfattning

Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter i vårt Register endast för de ändamål som vi har definierat på förhand och vi försäkrar oss alltid om att vi har åtminstone en laglig grund för att spara och behandla personuppgifter.

Personuppgifterna i vårt Register används främst för att erbjuda, tillhandahålla och producera tjänster, produkter , kundkommunikation, affärsplanering och affärsutveckling, hantering, underhåll och utveckling av kundrelationer samt förbättring av användarupplevelser. Gällande förbättringen av användarupplevelser avses främst upprätthållandet och utvecklandet av hemsidorna i syfte att säkerställa fungerande hemsidor (mer information om cookies hittar du längre ner i dokumentet).

Behandling av personuppgifter sker med utgångspunkt i ditt samtycke, fullföljande av tecknade avtal, iakttagande av lagstadgade skyldigheter (till exempel bokföring och beskattning) och våra berättigade intressen.

Om du är en direkt avtalspartner till oss behandlar vi dina personuppgifter med utgångspunkt i att vi fullgör våra skyldigheter enligt detta avtal. När det gäller information om marknadsföring av våra tjänster och produkter eller annan information om oss är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt berättigade intresse att främja vår verksamhet och vårda kundförhållanden.

Gällande ändamålen ovan är grunderna framför allt utförande och förberedelse av avtal, iakttagande av lagstadgade skyldigheter (till exempel bokföring och beskattning) och våra berättigade intressen. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse att vårda kund- eller användarförhållandena och få nya Kunder eller Användare. I vissa fall baserar sig behandlingen på ditt samtycke (till exempel när det gäller viss elektronisk direktmarknadsföring).

Med utgångspunkt i vår respekt för dina grundläggande rättigheter och framför allt din integritet försöker vi enbart skicka meddelanden som är relevanta för till exempel dina intressen och begränsa kommunikationen så mycket som möjligt.

I samband med kontaktförfrågningar via exempelvis olika kanaler på sociala medier såsom Facebook och Instagram samt via e-post, textmeddelanden och kommunikationsverktyget Whatsapp sparar SoMooi Lifestyle  kontaktuppgifter som erhålls på ovan nämnda sätt i sitt Register. Vi förbinder oss att inte behandla några som helst känsliga uppgifter i olika kanaler på sociala medier.

När du, i egenskap av användare av olika kanaler på sociala medier, har godkänt användarvillkoren för respektive kanal och använder kanalen i fråga är du personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för personlig information hos en registrerad användare av en eller flera kanaler på sociala medier och förbinder oss således inte heller att skydda sådan information.

 

4.Hur samlas personuppgifterna in och vilka personuppgifter samlas in ?

En stor del av uppgifterna i vårt Register består av uppgifter som du lämnar ut i samband med beställningar, köp av produkter eller via e-post och andra kontaktkanaler. Om du vill köpa eller använda våra produkter bör du ange nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal. Om du inte anger nödvändiga personuppgifter blir köp eller användning av våra produkter och tjänster inte aktuellt.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter i vårt Register gällande de ändamål som avses i punkt 3 ovan:

namn;
adress;
leveransadress;
telefonnummer;
e-postadress;
språk;
avtalsuppgifter;
faktureringsuppgifter;
transaktions- och köpuppgifter;
uppgifter om kundåterkoppling;
uppgifter i anslutning till kontaktförfrågningar;
uppgifter som samlas in via cookies;
IP-adress eller andra teleidentifieringsuppgifter;
adress till webbplats och andra allmänt tillgängliga klassificeringsuppgifter;
uppgifter om klagomål och begäran från registrerade och samtycken (för elektronisk direkt marknadsföring och rekrytering).

Vänligen notera att det som avgör vilka personuppgifter som behandlas och omfattningen av denna behandling är din ställning, till exempel om du verkar i egenskap av kund som köper våra produkter eller enbart besöker våra hemsidor.

 

5.Vår hantering av cookies

Genom att använda denna hemsida godkänner du att vi får ställa cookies på din dator, pekplatta eller mobilenhet.

Cookies är små datafiler som lagras till din dator när du ansluter till en webbplats. Cookies känner igen din dator, pekplatta eller mobilenhet när du kommer till webbplatsen och på detta sätt förbättrar cookies webbplatsupplevelsen.

Vi på SoMooi Lifestyle använder ett system som använder cookies. Med hjälp av detta system kan vi till exempel se hur många som besöker våra hemsidor och på vilket sätt. Genom denna information kan vi i vår tur utveckla och effektivera hemsidorna.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna för din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies sänds till din dator, pekplatta eller mobilenhet. Alternativt kan du helt och hållet förhindra cookies.

I det fall att du förhindrar eller på annat sätt begränsar tillgången till cookies kan det hända att vissa funktioner på våra hemsidor inte fungerar korrekt.

 

6.Dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av registrerad och till exempel få tillgång till dina uppgifter i Registret och få kopior av dem kan du vända dig till info@somooilifestyle.fi med en undertecknad begäran. Vi kan begära att du förtydligar din begäran och identifierar dig innan din begäran behandlas. Som utgångspunkt är det kostnadsfritt att utöva de rättigheter du har i egenskap av registrerad. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift om begäran är av repetitiv art eller uppenbart ogrundad eller oskälig. Vi kan även neka begäran i enlighet med tillämpad lagstiftning.

SoMooi Lifestyle  kommer senast en (1) månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information, såvida det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Du kan påverka insamling och behandling av personuppgifter på olika sätt:

 

Kontroll, korrigering och avlägsnande av uppgifter

Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som har registrerats om honom eller henne. På den registrerades begäran korrigerar, avlägsnar eller kompletterar vi personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på behandlingens syfte.

 

Överföring av uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade kan begära att de personuppgifter han eller hon har angett kan överföras till honom eller henne själv eller en annan personuppgiftsansvarig genom att kontakta den adress som nämns i början av denna integritetspolicy. En förutsättning är dock att det är fråga om uppgifter som ifrågavarande kund själv har angett och att de behandlas automatiskt på basen av samtycke eller avtal.

 

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Den registrerade kan när som helst förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring genom att trycka på en länk som finns i slutet av elektroniska direktmarknadsföringsmeddelanden eller genom att kontakta den adress som nämns i början av denna integritetspolicy.

 

Rätt att göra invändningar och begränsning av behandlingen

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. I sådana fall begränsas behandlingen under den tid som grunderna gällande invändningar mot behandlingen bedöms. Behandlingen kan också begränsas bland annat under den tid då personuppgifterna kontrolleras i det fall en kund bestrider personuppgifternas korrekthet.

 

Rätt att återta samtycke

Den registrerade kan när som helst återta sitt samtycke genom att kontakta den adress som anges i början av denna integritetspolicy.

 

Rätt att framställa klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du och vi inledningsvis kan föra en dialog och att det finns möjlighet att reda ut saken. I Finland är dataombudsmannens byrå den övervakande myndigheten. Du kan givetvis också kontakta denna myndighet direkt.

 

7.Hur skyddar vi de uppgifter vi behandlar?

Genom vidtagande av organisatoriska och tekniska åtgärder säkerställer vi att dina uppgifter är trygga till alla delar, skyddade från obehörig behandling och inte förstörs, raderas, ändras eller olovligen överförs.

Personer som behandlar personuppgifter omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Uppgifterna är samlade i databaser, vilka är skyddade av användarnamn och lösenord samt tekniskt skyddade av brandmur.

 

8.Hur länge sparar vi dina uppgfiter?

Dina uppgifter sparas så länge som de behövs för ändamålet för vilket de samlades in eller som lagen kräver. Det är således inte alltid möjligt att definiera lagringstiden på förhand, men följande omständigheter ska i varje fall beaktas:

Uppgifter för marknadsföring bevaras i typiska fall så länge som ifrågavarande kund inte har förbjudit mottagande av marknadsföringsmeddelanden och uppgifterna i övrigt inte är föråldrade. Om en kund förbjuder marknadsföring bevarar vi denna uppgift om förbudet och kontaktuppgifterna för att kunna säkra att förbudet åtlyds.

Vi kan vara förpliktigade att bevara vissa av våra kunders personuppgifter för att iaktta bokföringslagen eller annan tvingande lagstiftning också efter att kund- eller användarförhållandet eller någon annan grund för behandling av personuppgifter upphört.

 

9.Överföring av personuppgifter

Personuppgifter som hanteras i anslutning till ditt kundförhållande lämnas enbart ut till eventuella tredje parter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster och utföra och förverkliga ditt avtal tillsammans med oss eller om du har samtyckt till det.

Eventuell överföring av dina personuppgifter till tredje parter grundar sig på skriftliga avtal som säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och förenliga med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i enlighet med de lagliga skyldigheter som åläggs oss därtill.

Vi kan överföra dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet i det fall vår samarbetspartner som upprätthåller eller utvecklar tjänsten för den personuppgiftsansvariges, det vill säga SoMooi Lifestyles, räkning är etablerad utanför dessa områden. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd för att skydda de registrerades rättigheter och friheter.

 

10.Kontakt

Förfrågningar som gäller denna integritetspolicy kan sändas till den person vars kontaktuppgifter nämns i början av denna policy.

 

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontor: 029 566 6768

E-post: tietosuoja@om.fi

https://tietosuoja.fi/sv/dataskydd